Rekrutacja

Rekrutacja jest prowadzona w okresie kwiecień 2012 rok – wrzesień 2013 rok i ma charakter:
  • zamknięty - na etapie firm
  • otwarty, powszechny i ciągły (wg regulaminu) - na etapie pracowników, przeprowadzana w porozumieniu z działami kadr przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. 

Rekrutacja jest ZGODNA Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS

Dla promocji równości kobiet i mężczyzn instruktorzy będą mieli obowiązek omówienia jej zagadnień i reagować na wszelkie przejawy negatywnych stereotypów, które mogą się szczególnie ujawniać w mieszanych grupach szkoleniowych. Ponadto uczestnicy otrzymają płyty CD z materiałami dot. równości płci. 


ETAPY REKRUTACJI: 

I. Złożenie formularzy zgłoszeniowych przez przedsiębiorców lub pracodawców (mail, poczta lub osobiście w biurze projektu), zawierających:

  • dane firmy, kandydatów,
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis za rok bieżący i 2 lata poprzedzające (art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 30/04/2010) 

II. Kwalifikacja

  • parytet 4 miejsc dla kobiet (w przypadku zgłoszenia większej liczby kobiet – mają one pierwszeństwo w kwalifikacji)
  • parytet 80% miejsc dla osób z maksymalnie średnim wykształceniem
  • pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń. 

Lista uczestników będzie tworzona w oparciu o ww. kryteria na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji kwalifikowane będą kolejne osoby z listy. 

Po zamknięciu list z Beneficjentami pomocy podpisywane będą umowy szkoleniowe i wystawiane zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, a uczestnicy złożą deklaracje uczestnictwa i zgody na przetwarzanie danych osobowych.